Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “het Kunstwerk”: het werk dat nader is aangeduid in de verkoopbon.
2. “de Kunstenaar”: de maker van het ten verkoop aangeboden Kunstwerk.
3. “de Galerie”: de galerie die het Kunstwerk voor de Kunstenaar of voor zichzelf ten verkoop aanbiedt.
4. “de Koper”: de (rechts)persoon die het Kunstwerk van of via de Galerie koopt.
5. Aspirant-kopers worden tevens als “Koper” beschouwd.
6. “de Koopovereenkomst”: de overeenkomst, waarvan de essentialia zijn weergegeven in de verkoopbon, waarbij de Koper van of via de Galerie het Kunstwerk koopt.
7. “de Expositie”: de gelegenheid waarbij het Kunstwerk getoond wordt of zal worden.

Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, aangeboden door of gesloten met de Galerie. Van deze voorwaarden kan alleen bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van Koper niet van toepassing op de verhouding tussen Koper en Galerie of de daaraan voorafgaande fase.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Koopovereenkomst
Een Koopovereenkomst tussen de Galerie en de Koper komt pas tot stand wanneer de Galerie een aanbod van de Koper schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 4 – Prijzen / Kosten
1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen zijn alle door de Galerie genoemde prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.
2. Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering komen ten laste van de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Een wettelijke verhoging of verlaging van de BTW of andere overheidsheffing kan steeds in de prijs worden doorberekend.

Artikel 5 – Levering
1. Het Kunstwerk wordt geleverd binnen 1 maand na afloop van de Expositie, tenzij anders overeengekomen. Indien het Ku